มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จกับเรา

แพนฟู้ดเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง


บริษัท แพนฟู้ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นมายาวนานกว่า 25 ปี  นำเข้าวัตถุดิบอาหารจากทั่วโลก และผลิตอาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมทาน ให้กับโรงแรม ร้านอาหาร ชุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น  โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร และคลังสินค้าห้องเย็นที่ทันสมัย ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 2 สามารถรองรับสินค้าได้ถึง 26,000 ตัน บริษัทยังขยายสาขาไป พัทยา ภูเก็ต อุดรธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า


ปรัชญาการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์

ใช้หัวใจบริหาร มองพนักงานทุกคนเป็นครอบครัว สร้างผลงานอย่างมีความสุข

แพนฟู้ด เชื่อมั่นว่า บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรสามรถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง เราจึงใช้หัวใจในบริหาร มองพนักงานทุกคนเป็นครอบครัวและออกแบบวิธีการบริหาร กระบวนการทำงาน สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สร้างความหมาย ความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ซึ่งก็คือ การทำให้พนักงานมีผลงานอย่างมีความสุข  หากคุณคิดว่าตนเองมีศักยภาพและเหมาะสมกับตำแหน่งที่เราเปิดรับ อย่าลังเลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา


การพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

พัฒนาเชิงความรู้ ส่งเสริมศักยภาพ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เติมเต็มสวัสดิการ


แพนฟู้ดเชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกฝนอบรมที่ดี จะนำไปสู่ความก้าวหน้า เราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความชำนาญในเรื่องสินค้าและระบบสำคัญต่างๆ

เราให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทั้งรายได้และสวัสดิการที่คลอบคลุม เราคิดถึงอนาคตของพนักงานทุกคน เปิดทำกองทุนเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นเงินสะสมให้พนักงานในอนาคต และในโอกาสพิเศษต่างๆ พนักงานจะได้รับสิทธิพิเศษสุดสำหรับการซื้อสินค้าในองค์กร 


Career

PANFOODรองผู้จัดการการเงินจ่าย

 จำนวน 1 อัตรา          เงินเดือน  ตามตกลง
- ประมวลผลค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมทั้งวิเคราะห์แผนการจ่ายเงินประจำวัน
  ตรวจสอบ Statement พร้อมทั้งควบคุมเช็คทั้งหมด
- รับรายงานข้อมูลและเอกสารจาบัญชีที่ส่งมาให้แผนกการเงิน ตรวจสอบ
  copy รายงานเพื่อนำมาประมวลผลข้อมูลค่าใช้จ่ายเชื่อมโยงการใช้เงิน
- ตรวจสอบทะเบียนเช็คแต่ละธนาคารที่มาการใช้เช็คเรียงตามเลขที่เช็ค
- ตรวจสอบควบคุมวันที่ครบกำหนดแต่ละธนาคาร
- ตรวจสอบเงินคงเหลือตาม Statement เพื่อทราบแผนการเงินก่อน-
  ใช้เงิน
- ตรวจสอบเช็คจ่ายล่วงหน้าครบกำหนด ประจำวัน/เดือน เพื่อทราบแผน
  เงินที่ใช้ทั้งหมด
- ตรวจสอบการผ่านเช็คที่ครบกำหนดตาม Statement
- ตรวจสอบกระทบยอดเช็คครบกำหนดรอผ่านธนาคาร
- ตรวจสอบเช็คครบกำหนดคงเหลือในมือรอจ่าย
- ตรวจสอบการทดรองค้างจ่ายปิดและประมวลผลประจำเดือนวิเคราะห์การ
  เคลียร์เงินทดรองล่าช้า
- ประสานงานและประมวลการสื่อสารวันที่กู้ธนาคาร และวันที่ครบกำหนดชำระ
  ธนาคาร เพื่อให้ทราบถึงแผนการใช้เงินกับผู้จัดการ
- จัดทำหรือตรวจสอบงานระหว่างทำตามคำสั่งของผู้จัดการ เพื่อให้มีมุมมอง
  หลากหลาย
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติผู้สมัคร 
- วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงานได้
- มีทักษะด้านการประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
- มีภาวะผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และละเอียดรอบคอบ
- ประสบการณ์ ด้านงานบัญชีการเงิน 5 - 10 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์

 จำนวน 1 อัตรา          เงินเดือน  ตามโครงสร้าง
-ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Brochure Art Work ออกแบบpackaging และจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น ออกบูทเพื่อโปรโมทสินค้า

 คุณสมบัติผู้สมัคร 
- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานกราฟฟิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม photoshop / lllustrator ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง
- สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
- มีความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าตัดสินใจ และมั่นใจในตัวเอง


เจ้าหน้าที่ IT

 จำนวน 1 อัตรา          เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท
- รับผิดชอบควบคุมดูและงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ
- จัดทำทะเบียนรายชื่อและประวัติการซ่อมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำแผนการบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- จัดทำดูแล ควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) ระบบคอมพิวเตอร์ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
- กำหนดตารางการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ตามใบแจ้งซ่อม กรณีชำรุดเสียหาย
- จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง งบประมาณและประสิทธิภาพ การซ่อมบำรุงทั่วไป เพื่อการตัดสินใจ เสนอผู้บังคับบัญชา
- ดูแล รับผิดชอบงานโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมและสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่บริษัท

 คุณสมบัติผู้สมัคร 
- จบการศึกษาวุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่เกี่ยวข้องเบื้องต้นได้
- ลงโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

Scroll To Top


Copyright : 2018 panfood.co.th

l บริษัทรับทำเว็บไซต์Design By www.cw.in.th