กิจกรรมเต้นออกกำลังกาย 5ส ต้านภัย Covid-19

      วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย 5ส นำโดยคุณธนวิชญ์ หงษ์คู ตัวแทนคณะผู้บริหาร กล่าวขอบคุณทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ และหลังจากนี้เราจะมีทำกิจกรรมมากขึ้น ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา กิจกรรม 5ส มีความเปลี่ยนแปลงท่ีดีมากขึ้นรวมถึงอยากให้ทุกคนทุกแผนกได้มีส่วนร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และยังได้กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรมี 4 ข้อดังนี้ 1. การกล่าวทักทาย (Greeting) ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ที่มีอายุงานมากกว่า และลูกค้า 2. อยู่อย่างครอบครัว (Family) ร่วมมือร่วมใจกัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลอยู่ด้วยกันเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน 3. การทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ (Professionals) ทำงานเป็นทีมถึงแม้ว่าอยู่คนละแผนก สื่อสารอย่างเปิดเผยด้วยความเคารพและไว้ใจซึ่งกันและกัน ดูแลผลประโยชน์ขององค์กรเสมือนประโยชน์ของตนเอง 4. มีระเบียบวินัย เคารพกฎขององค์กร (Discipline)Scroll To Top


Copyright : 2018 panfood.co.th

l บริษัทรับทำเว็บไซต์Design By www.cw.in.th