เทศกาลปลาทูอร่อย ที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 7

ณ ริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพบรรยาศ เทศกาลปลาทูอร่อย ที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 7 วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2558

งานแถลงข่าว เทศกาลปลาทูอร่อย ที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 7 วันที่ 3 พฤศิการยน 2558
งานแถลงข่าว เทศกาลปลาทูอร่อย ที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 7 วันที่ 3 พฤศิการยน 2558
ภาพบรรยาศ เทศกาลปลาทูอร่อย ที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 7<br> วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2558
ภาพบรรยาศ เทศกาลปลาทูอร่อย ที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 7<br> วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2558